KATEGORIE PRODUKTÓW

 
Znajdź produkt:
Wybierz producenta:
   
  HONITON-profesjonalne narzędzia (1)
Części Boscha (3)
Oleje silnikowe (1)
Akcesoria (3)
Chemia warsztatowa (13)
Czyszczenie i konserwacja części (12)
Depresator-antyżel (2)
Do biura (5)
Do lakierni (2)
Kleje i uszczelniacze motoryzacyjne (8)
Klucze Kamasa Tools (99)
Kompresory-sprężarki (0)
Mycie tira (8)
Na bazę (10)
Odrdzewiacze i penetratory (9)
Odświeżacze powietrza i zapachy (4)
Opony (1)
Oświetlenie i latarki (13)
Oznakowanie pojazdów (2)
Pasy transportowe (3)
Przewody ciśnieniowe (0)
Płyny do spryskiwaczy (1)
Rękawice ochronne (2)
Silikony (2)
Smary (10)
Wycieraczki do tirów (6)
Wykresówki (8)
Wyposażenie auta (1)
Złączki (0)
Inne (2)


POMOC

Jak kupowaćZwroty i reklamacjeRegulamin sklepu etir.plOpony do tiraWszystko do tachografuVideo poradnik nasze samochody tiry

NOWOŚCI

Słownik drogowy

ADR - międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. Została ratyfikowana przez Państwo Polskie w 1975 r. Przepisy umowy ADR są nowelizowane w cyklu dwuletnim. Umowa obowiązuje obecnie w 44 krajach.
Od 2003 roku każde przedsiębiorstwo związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych (przewoźnik, firma odbierająca i wysyłająca towary niebezpieczne) zobowiązane jest do współpracy z doradcą ds. bezpieczeństwa (Doradca ADR), którego zadaniem jest pomoc w realizacji wymagań nałożonych przez konwencję, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań rocznych do wojewody, oraz wprowadzanie odpowiednich procedur i instrukcji bezpieczeństwa.

Załącznik A umowy obejmuje podział wszystkich produkowanych na świecie materiałów niebezpiecznych na 13 klas zagrożeń oraz zawiera szczegółową klasyfikację tych materiałów w poszczególnych klasach:

KLASA
 1. 1 - Materiały i przedmioty wybuchowe
 2. 2 - Gazy
 3. 3 - Materiały ciekłe zapalne
 4. 4.1 - Materiały stałe zapalne
 5. 4.2 - Materiały samozapalne
 6. 4.3 - Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
 7. 5.1 - Materiały utleniające
 8. 5.2 - Nadtlenki organiczne
 9. 6.1 - Materiały trujące
 10. 6.2 - Materiały zakaźne
 11. 7 - Materiały promieniotwórcze
 12. 8 - Materiały żrące
 13. 9 - Różne materiały i przedmioty niebezpieczne
Dodatkowo w tym załączniku określone zostały ogólne i szczegółowe warunki opakowania pojedynczych materiałów, wymagania w zakresie oznakowania materiałów oraz warunki badań i znakowania tych materiałów.
W załączniku B umowy określone są:
 1. warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych
 2. warunki techniczne pojazdów samochodowych
 3. warunki techniczne przyczep (naczep), cystern i kontenerów - cystern
 4. warunki oznakowania pojazdów i dodatkowego ich wyposażenia
 5. warunki załadunku i wyładunku poszczególnych materiałów
 6. zakazy ładowania ładunku razem w jednym pojeździe
 7. wymagania dotyczące osób uczestniczących w przewozie
 8. niezbędna dokumentacja przy tych przewozach
ADN - przepisy europejskie dotyczące o międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych w żegludze śródlądowej.

AETR
- Umowa 'Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route' - dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Obecnie duże znaczenie odgrywa Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe zwana AETR. Została ona sporządzona przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w Genewie, złożono do podpisu 1lipca 1970r., weszła w życie 5 stycznia 1976r. Polska była jednym z inicjatorów prac nad tą Umową i podpisała ją już 24 marca 1971r. Odmienność regulacji czasu pracy w Polsce, system wynagrodzeń i układy zbiorowe spowodowały iż procedura ratyfikacyjna miała miejsce dopiero w październiku 1992r. Umowa AETR określa wiek kierowcy, czas prowadzenia pojazdu, przerwy, czas odpoczynku kierowcy, obowiązek montowania i używania urządzenia kontrolnego, obowiązek homologacji i kontroli urządzenia kontrolnego itd. Obecnie członkami tej umowy są następujące państwa: Francja, Belgia, Włochy, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Austria, Szwecja, Polska, Norwegia, Dania, Grecja, Czechy, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Białoruś, Estonia, Jugosławia, Łotwa, Mołdawia, Chorwacja i Rosja.

Umowa AETR została sporządzona w celach:
- rozwoju i usprawnienia międzynarodowych przewozów drogowych pasażerów i ładunków,
- zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- uregulowania niektórych warunków zatrudnienia w międzynarodowym transporcie drogowym zgodnie z zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy
- wspólnego ustalenia niektórych środków zapewniających jej przestrzeganie
Umowa AETR ma zastosowanie na terytoriach wszystkich stron sygnatariuszy przy wykonywaniu międzynarodowego przewozu drogowego pojazdem zarejestrowanym na terytorium jednej z umawiających się stron.
Umowa AETR określa również:
- Minimalny wiek kierowców przydzielonych do przewozów towarów
- Całkowity okres prowadzenia pojazdu zwany dalej 'dziennym okresem prowadzenia', który nie może przekroczyć 9 godzin a wyjątkowo może być przedłużony do 10 godzin dwa razy w tygodniu,
- Tygodniowy okres odpoczynku,
- Przerwy w prowadzeniu pojazdu,
- Dzienny i tygodniowy czas odpoczynku,
- Nakaz montowania i używania w pojazdach urządzenia kontrolnego, które w zakresie warunków budowy, montowania, używania i kontroli, odpowiada Rozporządzeniu Rady (EWG) No 3821/85 z 20 grudnia 1985 r.,
- Zakres kontroli postanowień umowy wykonywanej przez przedsiębiorstwa transportowe, dotyczącej okresów kierowania pojazdem, czasu trwania innej pracy oraz godziny wypoczynku, posługując się wszystkimi dokumentami, będącymi w dyspozycji firmy,
- Środki zapewniające prawidłowe stosowanie umowy AETR,
- Rozstrzyganie sporów pomiędzy Umawiającymi się Stronami i tryb wprowadzania zmian do niniejszej Umowy.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 10 Umowy AETR, od dnia 24 kwietnia 1995r. w międzynarodowych przewozach ładunków jak również osób, we wszystkich pojazdach:
- do przewozu ładunków - których dopuszczalna masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t,
- do przewozu osób - które przeznaczone są do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, dopuszczonych do ruchu w krajach członkowskich i pojazdach przyjeżdżających z poza państw objętych umową, wprowadzony został obowiązek stosowania tachografu - urządzenia kontrolno-rejestrowego.

Urządzenie kontrolne musi dostarczać zapisu następujących parametrów takich jak:
- odległość przebyta przez pojazd;
- prędkość pojazdu;
- czas prowadzenia;
- inne czasy pracy i czasy dyspozycyjności;
- przerwy od pracy i dzienne czasy odpoczynku;
- otwarcie skrzynki, zawierającej kartę kontrolną;
W przypadku pojazdów używanych przez dwóch kierowców, urządzenie kontrolne musi umożliwiać rejestrowanie czasów wymienionych w punktach 3, 4 i 5, jednocześnie, ale oddzielnie na dwóch odrębnych kartach. Umowa AETR zabrania wynagradzania kierowców w formie premiowania bądź zwiększenia uposażenia za przebyte odległości i/lub ilości przewożonych towarów chyba, że system ten nie będzie zagrażał bezpieczeństwu drogowemu.

ATP
– umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów, ratyfikowana przez Polskę w 1984 roku (Dz.U. 1984 nr 49 poz. 254).

BDF - rodzaj wymiennej zabudowy ciężarówki

Buda - pot. określenie szoferki

Cabover - określenie ciężarówki posiadającej silnik pod kabiną

CB - CB radio (ang. Citizen-Band – pasmo obywatelskie) – pasmo radiowe i urządzenia łączności (radiotelefony, anteny i osprzęt) pracujące w zakresie 27 MHz (11 metrów). Połączenia o zasięgu kilkudziesięciu kilometrów, a także możliwe łączności przez odbicie fali od jonosfery na kilka tysięcy kilometrów (łączność DX).

CB kanał 19 (drogowy)
Większość kierowców – użytkowników CB ma na trasie stale włączone radiotelefony na kanale 19. W ten sposób stale uzyskiwana jest informacja o stanie dróg, aktualnej sytuacji (utrudnieniach) w ruchu drogowym (np. kolizjach, wypadkach czy nieprzejezdnych drogach) i nie tylko (czyli o miejscach postoju policji oraz innych służb drogowych).

Choinka - pot. zwarcie elektryczne powodujące miganie kontrolek lub ciężarówka posiadająca wiele zewnętrznych lamp oświetlających.

Ciężarówka - pojazd powyżej 3,5 tony

CMRMiędzynarodowy list przewozowy jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego odbywa się przewóz ładunku. Dokument CMR jest wystawiany w 3 egzemplarzach; każdy z nich ma taką samą moc prawną. Spedytor nie podpisuje listu, gdyż zadanie to należy do nadawcy, on też otrzymuje pierwszy egzemplarz, drugi wysyłany jest z przesyłką, natomiast trzeci zatrzymuje przewoźnik. Podstawowe informacje znajdujące się w liście CMR dotyczą: nadawcy, przewoźnika, odbiorcy, towaru, terminu i miejsca nadania, przewidzianego miejsca dostawy, kosztów związanych z przewozem, instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych oraz wykaz dokumentów wręczonych kierowcy. Wszystkie strony mają możliwość wnoszenia zmian w liście przewozowym, natomiast za szkody i koszty wynikające z podania złych lub niejasnych danych odpowiada nadawca.

Conventional - określenie ciężarówki z silnikiem przed kabiną

Cysterka - (beczka) ciężarówka przeznaczona do przewozu substancji płynnych

Dzwon - pot. zderzenie dwóch pojazdów

Ekologia - pot. służba celna kontrolująca paliwo

Fałka - pot. określenie silnika o widlastej budowie - V

Firanka - pot. naczepa kurtynowa

Fotograf - pot. fotoradar

Gar - pot. cylinder 

Gołębnik - pot. łóżko kierowcy znajdujące się nad kabiną

Gruszka - pot. mikrofon od radia CB

Guma - pot. przebita opona

HiCoBORG HICO – producent akcesoriów do samochodów osobowych i ciężarowych. Specjalizuje się w produkcji wykresówek do tachografów, kart postojowych, wyposażenia ADR i ciężarówek, produktów zabezpieczających ładunek oraz oznaczających pojazdy. Jest to także producent elektryki samochodowej, lamp, sygnałów dźwiękowych i akcesoriów akumulatorowych czy też do zastosowań w pneumatyce.

IRUMiędzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU), poprzez krajowe stowarzyszenia reprezentuje cała branżę transportu drogowego na całym świecie. Reprezentuje wszystkie grupy przewoźników drogowych. 
Dzięki pracy na najwyższym poziomie, profesjonalizmu, działa na rzecz poprawy  bezpieczeństwa przewozów i ochrony środowiska oraz rozwoju transportu drogowego.
Wśród praktycznych usług jest międzynarodowym gwarantem karnetu TIR.
W praktyce działania te przyjmują postać m. in.;
- podejmowania inicjatyw formalno prawnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i opłacalności pracy przewoźników drogowych,  
- inicjuje przedsięwzięcia dla harmonizacji i uproszczenia procedur dotyczących transportu drogowego, 
- reprezentuje przewoźników wobec  właściwych władz krajowych, międzyrządowych i pozarządowych organizacji, 
- dąży do zniesienia barier dla międzynarodowego transportu.

ITD - Inspekcja Transportu Drogowego - wyspecjalizowana formacja umundurowana i uzbrojona. Pomimo prawa użycia broni i środków przymusu nie jest to służba mundurowa, a służba cywilna. Inspektorzy transportu drogowego, poruszają się pojazdami uprzywilejowanymi, posiadają uprawnienia do kierowania ruchem, nakładania mandatów, zatrzymywania praw jazdy i dowodów rejestracyjnych. Korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Nie przysługują im jednak przywileje służb mundurowych. W zakresie kontroli przewozów drogowych posiadają uprawnienia analogiczne jak Policja. Inspekcja Transportu Drogowego powołana została ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z dnia 30 października 2001 r.). 
Została ona utworzona w celu kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego i niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Powołanie jej było również jednym z wymogów akcesyjnych Unii Europejskiej. W tworzeniu struktur ITD uczestniczyli eksperci-przedstawiciele z Francji i Niemiec w ramach projektu PHARE PL 9908.01.
Pierwsi inspektorzy rozpoczęli pracę 1 października 2002 r. (80 osób pełniących służbę na drogach całej Polski).
W październiku 2004 r. ITD podjęła współpracę międzynarodową w ramach Europejskiej Kontroli Drogowej. Jest to organizacja zrzeszająca 10 państw Unii Europejskiej.
 
Inspekcja nie może działać w odniesieniu do pojazdów:
 • przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym osób,
 • o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
Jasiek - poducha - pot. miechy powietrzne resujące

Jupitery - pot. światła halogenowe

Kangur - lub renifer – orurowanie pojazdu

KienzleVDO Kienzle – producent tarcz do tachografów i sprzętu tachograficznego. Oryginalna wykresówka Kienzle to przede wszystkim wysoka jakość, bezawaryjna praca tachografu oraz czytelność i wiarygodność dokonywanych na niej zapisów
Służby kontrolne niezwykle cenią sobie jakość wykresówek. Wykresówka jest m.in. przedmiotem szczegółowej oceny w czasie kontroli drogowej pojazdu. Specjalnym szablonem kontrolnym sprawdzana jest owalność wykresówki i umiejscowienie linii wyznaczających obszary zapisów rysików.
Coraz częściej słyszy się jednak o „podróbkach” wykresówek  do tachografów. Klient nie zawsze ma świadomość , że kupił podrobiony produkt w na pozór oryginalnie wyglądającym opakowaniu.
Zła jakość wykresówki powoduje wyrywanie cząstek wosku i papieru, zabrudzenie tachografu, nieczytelność zapisów i zwiększone koszty eksploatacji tachografu.
Możliwe jest uniknięcie problemów z rozszyfrowaniem oryginalnych opakowań wykresówek. Gwarantem oryginalności i jakości wykresówek VDO Kienzle jest hologram na opakowaniu Firmy DRABPOL generalnego przedstawiciela. 

Koń - pot. określenie ciągnika siodłowego

Lewarek - pot. drążek skrzyni biegów

Lodówka - pot. naczepa zawierająca chłodnię

Lora - pot. naczepa do przewozu aut

Łykać - pot. wyprzedzać

Łyknąć - pot. wyprzedzić

Maruder - pot. określenie człowieka powolnie jadącego

Mieszanie - pot. nazwa częstej zmiany biegów

Misiaczki - pot. Policja

Mobil - pot. kierowca

Myjka - pot. o myjni samochodowej

Obresówka - rodzaj oświetlenia
Odkurzacz -
pot. mały hałaśliwy motocykl lub skuter 

Ogon - pot. naczepa

Oranżada - pot. olej opałowy

Paka - pot. platforma naczepy ciężarówki

Paleciarz - pot. nazwa kierowcy, która powraca z trasy bez ładunku  

Pauza - pot. przerwa w trakcie jazdy

Pomiar temperatury - pot. pomiar prędkości

Pompiarz - pot. nazwa pracownika stacji paliw

Pomykać - pot. jechać

Scyzoryk - pot. złamanie zestawu w miejscu, gdzie naczepa wyprzedza pojazd

Solówka - pot. ciężarówka bez przyczepy

Suszarka - pot. radar policyjny

Szofer - pot. określenie kierowcy

Tablica ADR (pomarańczowa odblaskowa tablica informacyjna umieszczona na pojazdach przewożących substancje niebezpieczne) zawiera dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji tj.:
 • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa - dwie lub trzy cyfry (w liczniku),
 • numer rozpoznawczy materiału - cztery cyfry (w mianowniku).
Tablica z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem. Przy przewozach w tzw. sztukach przesyłki stosowane są tablice pomarańczowe bez numerów rozpoznawczych.
Wymiar standardowy tablicy to 40x30 cm. Obowiązuje w międzynarodowym transporcie drogowym na podstawie umowy ADR.
Tablica ADR
Tablica ADR oznaczająca przewóz benzyny

Tachograf - urządzenie pomiarowe, łączące w sobie funkcje prędkościomierza i zegara. Tachograf rejestruje w funkcji czasu: przejechaną przez pojazd drogę, jego chwilową prędkość, jak również tzw. aktywność kierowcy, czyli okresy jego pracy, dyżuru przy pojeździe czy odpoczynku. Niektóre typy tachografów pomocniczo rejestrują również chwilową prędkość obrotową wału korbowego silnika.
Ze względu na bezpieczeństwo na drogach, wiele państw wprowadziło ograniczenia czasu pracy kierowców pewnych pojazdów, takich jak np. autobusy (wszystkie pojazdy zdolne do przewozu od 9 pasażerów wzwyż), czy ciężarówki (cięższe od 3,5 t DMC; samochody dostawcze również wymagają limitowania czasu pracy kierowcy). Przy egzekwowaniu tego typu restrykcji pomocny jest tachograf, którego zapisy służą do określenia czasu pracy kierowcy.
Tachografy analogowe rejestrują czas przebywania kierowcy za kierownicą na woskowanych dyskach papierowych. Jednak te urządzenia są podatne na fałszowanie i dlatego są wypierane przez tachografy cyfrowe, które zapisują zakodowane dane w swojej wewnętrznej pamięci oraz na zewnętrznych kartach chipowych.


 
Tarcza papierowa tachografu - 'wykresówka'

Tarczki - wykresówki pokazujące prędkość jazdy kierowcy oraz datę i czas wypoczynku

Telewizorek - pot. Renault Magnum 

Terminal - miejsce odprawy celnej

TIR – Międzynarodowy Tranzyt Drogowy (oficjalny skrót TIR, od fr. 'Transports Internationaux Routiers'), międzynarodowa konwencja celna z 14 listopada 1975 (z późniejszymi zmianami), dotycząca tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym, pozwalająca uprościć procedury na granicach i w urzędach celnych, celem większej efektywności przewozów drogowych.
Pojazd poruszający się na karnecie TIR wyruszający z jednego państwa jest - w myśl konwencji TIR - sprawdzany i plombowany na granicy lub w dowolnym Urzędzie Celnym zlokalizowanym wewnątrz państwa wywozu ładunku, a zostaje odplombowany oraz skontrolowany dopiero w kraju docelowym ładunku, zaś wszystkie granice państw tranzytowych mija z formalnościami ograniczonymi do minimum (np. przy przewozie towaru z Hiszpanii do Rosji samochód jest plombowany na granicy hiszpańskiej i mija granice wszystkich państw bez rozbudowanej kontroli, zaś zdjęcie zamknięcia celnego i otwarcie samochodu następuje dopiero w Rosji).
Konwencję TIR zaczęto stosować tuż po zakończeniu II wojny światowej (pierwsze porozumienie w tej sprawie zawarto w 1959 roku), a należy do niej kilkadziesiąt państw: wszystkie europejskie, a także większość krajów, które utrzymują sporą liczbę ciężarówek w ruchu międzynarodowym (m.in Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, czy Iran).
Pojazd przewożący ładunek pod osłoną karnetu TIR opatrzony powinien być niebieską tabliczką z białym literowym skrótem TIR - stąd też w języku potocznym duże ciężarówki określa się mianem tir.

Wanna - pot. wywrotka

Winieta - karta opłaty za korzystanie z drogi

Winkiel - pot. zakręt 

Wlocik - pot. wjazd do miasta

Zegar - pot. licznik

ZMPDZrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych – zajmuje się wspieraniem rozwoju transportu drogowego w Polsce oraz reprezentowaniem i ochroną interesów polskich przewoźników drogowych, a w szczególności swoich członków wobec organów władzy i administracji publicznej, a także w organizacjach krajowych i międzynarodowych. 

Celem Zrzeszenia jest:
- podejmowanie różnorodnych działań w zakresie międzynarodowych przewozów i spedycji na zasadzie wspólnoty interesów członków Stowarzyszenia;
- reprezentowanie interesów członków wobec krajowych i międzynarodowych organizacji transportowych, spedycyjnych, turystycznych;
- oddziaływanie na władze transportowe celem kształtowania polityki transportowej;
- występowanie z inicjatywami wobec lokalnych władz administracyjnych w sprawach szeroko rozumianej infrastruktury transportowej;
- współpraca z Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną, towarzystwami ubezpieczeniowymi, zespołami rzeczoznawców;
- podejmowanie inicjatyw lub współudział w kształtowaniu podstawowych i wykonawczych aktów prawnych regulujących system transportowy, a zwłaszcza przewozy międzynarodowe;
- udzielanie pomocy i informacji zrzeszonym członkom w sprawach dotyczących działalności międzynarodowego transportu drogowego osób i ładunków oraz spedycji;
- szkolenie członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje przewoźników i spedytorów;
- wydawanie publikacji dotyczących prawnych, ekonomicznych i technicznych zagadnień międzynarodowego transportu drogowego;
- podejmowanie działań mających na celu zintegrowanie środowiska przewoźników i spedytorów.

Zobacz także

Płyn do spryskiwaczy SONAXTuning samochodu ciężarowegoTIR nocą - czyli jak nas widząNajwiększe ciężarówki świataPojazdy specjalneImprezy i zloty - Master TruckWyposażenie TIRa - akcesoriaTiry - prasa i publikacjeAtmosfera w samochodzie - zapachy My Shaldan i inneCiężarówka roku - Truck of the YearJaki płyn do spryskiwaczyKamasa Tools na polskim rynkuPierwszy holownik